Regulamin

Drukarni DRUKLA.NET

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest druk oraz wszelkie inne formy wykonywania usług przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski, zawieranych z innymi podmiotami zwanymi dalej Zamawiającym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o świadczenie usług pomiędzy Drukarnia Bartosz Dąbrowski, a Zamawiającym.
 3. Każdy z produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Drukarni DRUKLA.NET, zawiera informacje - opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Użyte w poniższym regulaminie definicje oznaczają:
  1. Zamawiający / Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji korzystający z usług oferowanych przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski.
  2. Drukarnia Bartosz Dąbrowski - dostawca usług, firma Drukarnia Bartosz Dąbrowski mieszcząca się w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 2, o numerze NIP: 9731067147
  3. Zamówienie / Zlecenie - deklaracja woli Klienta, dążąca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, wskazująca rodzaj i ilość towaru, wyrażona mailowo na adres spod domeny drukla.net, przy pomocy komunikatora whatsapp pod nr tel. 664 383 975 lub online przy pomocy platformy pod adresem https://drukla.net
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin prowadzenia usług
  5. Materiał porównawczy - dostarczona do Drukarnia Bartosz Dąbrowski przez Zamawiającego próba kolorów w postaci wydruku z pliku produkcyjnego przekazanego do realizacji (proof), a także wydruku w skali lub wymiarze umożliwiającym wykonanie realizacji w oparciu o pożądane kolory; Drukarnia Bartosz Dąbrowski zastrzega sobie prawo do wykonania wydruku właściwego w oparciu o materiał porównawczy z różnicami wynikającymi z użycia odmiennego podłoża, tuszu lub plotera.
  6. Dzień roboczy - oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
  7. Sklep Internetowy - serwis Drukarni DRUKLA.NET dostępny pod adresem https://drukla.net, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
  8. Produkty - produkty końcowe, w skład, których wchodzą materiał użyty do wytworzenia oraz usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach Sklepu Internetowego drukla.net.
  9. Proces zakupowy - proces od momentu wybrania produktu o konkretnej specyfikacji do momentu złożenia zamówienia.
  10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  12. Umowa sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Drukarnią DRUKLA.NET, a Klientem przy użyciu Sklepu Internetowego DRUKLA.NET, będąca jednocześnie umową sprzedaży Produktów w zrozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zawarcie umowy / Przyjęcie zamówienia

 1. Zamówienia składane są w formie pisemnej lub za pośrednictwem platformy online na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. pisemnie - mailowo bok@drukla.net, lub poprzez komunikator whatsapp: +48 664 383 975
  2. online - platforma sklepu internetowego pod adresem https://drukla.net.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski poczytuje się jako nieprzyjęte do realizacji.
 4. Przy składaniu pierwszego Zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do podania następujących danych: nazwa/imię i nazwisko, adres firmy, adres do wysyłek wraz z numerem kontaktowym dla kuriera, NIP, PESEL, nr kontaktowy przedstawiciela firmy.
 5. Zamawiający, stale współpracujący z Drukarnia Bartosz Dąbrowski ma obowiązek poinformować o każdej zmianie danych wymaganych przy składaniu pierwszego Zamówienia. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wysyłki kierowane na adres podany w pierwotnym Zamówieniu uważa się za skutecznie doręczone.
 6. Zamawiający oświadcza, że ma stosowne prawa autorskie na wszelkie materiały i pliki, które dostarcza w celu wykonania Zamówienia. Zamawiający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych kosztów, strat i skarg wynikających z naruszenia praw autorskich osób trzecich, dotyczących materiałów przekazanych Drukarnia Bartosz Dąbrowski przez Zamawiającego.

§ 3. Realizacja Zamówienia

 1. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przekazania do realizacji Zamówienia, które jest przesyłane drogą mailową. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem dostarczenia zgodnych ze specyfikacją przygotowania plików Drukarnia Bartosz Dąbrowski materiałów do druku znajdującą się na stronie internetowej: link. Od tego czasu liczy się wszelkie terminy w ramach realizacji Zamówienia.
 2. Terminy liczone są w dniach roboczych.
 3. Akceptacja projektu graficznego równoznaczna jest z zakończeniem realizacji zamówienia. Prośba o wprowadzenie kolejnych zmian jest traktowana jako odrębne zamówienie.
 4. Pliki graficzne powstałe w procesie Zamówienia usługi graficznej są własnością Zamawiającego. Klient ma prawo poprosić w okresie do 30 dni od momentu zamówienia usługi graficznej o jednorazowe ich udostępnienie. W momencie kiedy Drukarnia Bartosz Dąbrowski udostępni pliki i po wskazanym okresie czasu, nie ma obowiązku ponownie ich udostępnić.
 5. Odpowiedzialność za niezgodności w zaakceptowanych projektach przekazanych do druku spoczywa na Zamawiającym, który zaakceptował projekt graficzny. Jednocześnie, przez akceptację projektu rozumie się, że sprawdzone zostały takie elementy jak: merytoryczna zawartość, rozmieszczenie poszczególnych elementów, wielkość i czytelność czcionek, błędy literowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne. Po dokonaniu akceptacji błędy w wyżej wymienionych elementach nie mogą być podstawą reklamacji, a złożenie reklamacji w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do odmowy jej uznania. Akceptujący jest również świadomy, że wierne odwzorowanie kolorów wydruku na monitorze nie jest możliwe, reklamacje niezgodności kolorów będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie zamówionych wydruków próbnych.
 6. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie bierze odpowiedzialności za straty wynikłe z przekazania do druku projektu graficznego pochodnego z Zamówienia usługi graficznej. Należy traktować Zamówienie usługi graficznej oraz Zamówienie usługi druku jako osobne Zamówienia.
 7. W przypadku zgody na realizację Zamówienia bez materiału porównawczego lub materiału, który można interpretować w różny sposób odpowiedzialność za błędy w treści, układzie strony i kolorystyce ponosi Zamawiający. W przypadku braku wzorca kolorystycznego Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane barwy druku.
 8. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie dokonuje korekty treści materiałów przesłanych przez Zamawiającego bez wyraźnego wskazania zapotrzebowania tego faktu. W przypadku zlecenia wykonania projektu, druk może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego poprawności treści oraz grafiki.
 9. Dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych powoduje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia
 10. W przypadku opóźnień w dostawie jakichkolwiek materiałów przez Zamawiającego, o ile niewykonanie zobowiązania przez Zamawiającego może utrudnić wykonanie lub zawarcie innych umów przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski – jest ona upoważniona:
  1. do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania, z prawem żądania wynagrodzenia za wykonane prace;
  2. do żądania od Zamawiającego wyrażenia zgody na podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania w granicach niezbędnych do utrzymania harmonogramu wykonania innych zamówień od innych Zamawiających, pod rygorem odstąpienia od umowy ze skutkami na przyszłość w przypadku niewyrażenia zgody przez Zamawiającego.
 11. 11. Drukarnia Bartosz Dąbrowski zastrzega sobie prawo do nieprzechowywania materiałów Zamawiającego (plików) umieszczonych na serwerze po realizacji zlecenia.

§ 4. Płatności

 1. Płatności za Zamówienia dokonuje się w następujący sposób
  1. gotówką lub kartą przy odbiorze zamówienia
  2. przedpłata na wskazany rachunek bankowy
  3. płatność przelewem w ustalonym terminie (standardowo 7 dni lub dłużej po ustaleniu), po wcześniejszym uzgodnieniu takich możliwości i pod warunkiem braku zapłaconych należności w terminie
 2. Faktury są wystawiane do 7 dni po zrealizowaniu zamówienia, na życzenie klienta faktura może zostać wystawiona szybciej.
 3. Istnieje możliwość wysyłki faktury na wskazany adres, wysyłka realizowana jest przy pomocy firmy kurierskiej. Za wysyłkę pobierana jest opłata zgodna z cennikiem wysyłek.
 4. Na podstawie art. 589 Kodeksu cywilnego Drukarnia Bartosz Dąbrowski. zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy, aż do chwili uiszczenia opłaty w całości.

§ 5. Dostawa

 1. Zamówienia mogą być dostarczane w następujący sposób:
  1. odbiór w biurze bezpośrednio przez Zamawiającego
  2. wysyłką - firmą kurierską lub spedycyjną,
  3. dostawa transportem własnym Drukarnia Bartosz Dąbrowski
 2. W przypadku wysyłki lub dostawy transportem własnym do Zamawiającego koszt jest naliczany na podstawie cennika wysyłek i dostaw - link.
 3. Przy odbiorze Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności oraz stanu przesyłki. W razie jej ewentualnego uszkodzenia bądź braków ilościowych powinien bezzwłocznie zawiadomić Drukarnię Bartosz Dąbrowski oraz zgłosić pisemnie w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego z udziałem osoby dostarczającej Zamówienie, w momencie odbioru towaru, pod rygorem nieważności ewentualnych roszczeń wynikających z faktu uszkodzeń powstałych w transporcie (w tym braków w Zamówieniu).
 4. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu Zamówienia powstałe podczas transportu przez firmę zewnętrzną oraz za opóźnienia w transporcie, które nie powstały z wyłącznej winy Drukarnia Bartosz Dąbrowski. W takim wypadku odpowiedzialność ponosi firma zewnętrzna odpowiadająca za dostarczenie przesyłki.
 5. W przypadku opóźnienia w samodzielnym odbiorze Zamawiającego, przekraczającego 30 dni od ustalonej daty odbioru, Zamówienie może zostać zutylizowane na koszt Zamawiającego. Faktura dotycząca zutylizowanego Zamówienia pozostaje należna w całości.
 

§ 6. Reklamacja

 1. Reklamacji podlega towar niezgodny z Zamówieniem lub uszkodzony. Wady części Zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości Zamówienia.
 2. W przypadku istnienia wad powstałych z winy Drukarnia Bartosz Dąbrowski (uznanych przy rozpatrywaniu reklamacji), zobowiązuje się ona wykonać Zamówienie poprawnie, po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że Strony ustaliły inaczej.
 3. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie odpowiada za wady powstałe z winy Zamawiającego (m. in. np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów lub plików), a także za wady wynikające wyłącznie z jakości materiału dostarczonego przez Zamawiającego lub osobę trzecią.
 4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowej w momencie dokonania odbioru przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w “Dostawa” ust. 3.
 5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu Zamówienia. Reklamacja powinna być doręczona Drukarnia Bartosz Dąbrowski na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@drukla.net
 6. W przypadku, gdy wada zostanie stwierdzona w okresie użytkowania Zamówienia, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowej w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady, nie później niż 12 miesięcy od otrzymania Zamówienia.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości Zamówienia, Zamawiający ma obowiązek, na zgłoszenie Drukarnia Bartosz Dąbrowski, zwrotu/odesłania reklamowanych prac w celu oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Zwrot ma nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski. W przypadku odmowy uznania przez Drukarnia Bartosz Dąbrowski reklamacji, koszty transportu pokrywa Zamawiający.
 8. Niezastosowanie się do wezwania Drukarnia Bartosz Dąbrowski określonego w pkt 7 stanowić będzie uzasadnioną podstawę do odmowy uznania zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji.
 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający ponosi koszty ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas dostawy Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu dla kuriera/przewoźnika/dostawcy, który jest zobligowany sporządzić protokół szkody – dokument ten jest niezbędny podczas składania reklamacji odnośnie uszkodzeń/braków w zamówieniu.
 11. Reklamowane prace, w zakresie jakości, nie mogą nosić znamion użytkowania. Drukarnia Bartosz Dąbrowski będzie rozpatrywała zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prac nowych. Wszelkie reklamacje dotyczące uzyskanych kolorów odbywać się mogą wyłącznie na podstawie wydruku próbnego lub materiału porównawczego dostarczonego przed realizacją Zamówienia.
 12. Drukarnia Bartosz Dąbrowski zobowiązana jest ustosunkować się do reklamacji na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości zamówienia termin liczony jest od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Jeśli reklamacja dotyczy materiałów zakupionych u kontrahentów Drukarnia Bartosz Dąbrowski, termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu.

§ 7. Zakres odpowiedzialności

 1. W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wykonania Zamówienia lub odstąpienia od Zamówienia, odpowiedzialność Drukarnia Bartosz Dąbrowski ograniczona jest do wartości Zamówienia, nie obejmuje pokrywania ewentualnych utraconych przez Zamawiającego korzyści a także poniesienia dodatkowych kosztów, w tym kosztów montażu i demontażu prac.
 2. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych przez niego materiałów do druku (w przypadku realizacji na materiale klienta). Drukarnia Bartosz Dąbrowski ponosi odpowiedzialność za jakość znajdującego się w jego ofercie materiału użytego do realizacji usługi (art. 641 Kodeksu cywilnego).
 3. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczaniu materiałów do druku wynikające z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
 4. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
  2. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w przypadku braku korekt ze strony Drukarnia Bartosz Dąbrowski;
  3. wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego, a zawierających błędy techniczne, technologiczne lub treściowe;
  4. opóźnienia w czasie realizacji wynikające z terminu dostarczenia wymaganych dokumentów przez Zamawiającego;
  5. opóźnienie w dostarczeniu materiałów od podwykonawców spółki;
  6. opóźnienie spowodowane działaniem sił przyrody, m. in. burza, powódź, pożar, skutkujące przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej;
  7. reklamacje dotyczące przesyłek kurierskich

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez niego do Drukarnia Bartosz Dąbrowski oraz powierzenie ich przetwarzanie, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 2. Administratorem danych jest Drukarnia Bartosz Dąbrowski, ul. Trasa Północna 2, Zielona Góra 65-119. Kontakt: bok@drukla.net
 3. Gromadzone dane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień w Drukarnia Bartosz Dąbrowski oraz w sytuacjach niezbędnych do prawidłowego sfinalizowania zamówienia:
  1. realizacja zamówienia z projektu dostarczonego przez Klienta
  2. kontakt z Klientem drogą elektroniczną lub mailową, w celu prawidłowej realizacji zamówienia
  3. dostawa zamówienia - udostępnianie danych adresowych firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówienia
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem, którego dane dotyczą.
 5. Usługodawca oprogramowania sklepu przetwarza dane osobowe, wyłącznie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. Usługodawca oprogramowania sklepu nie może wykorzystywać danych osobowych.
 6. Dostawca usług hostingowych przechowuje pliki projektów wgranych przez Klientów Sklepu Internetowego, wyłącznie na potrzeby prawidłowego sfinalizowania zamówienia oraz odtworzenia historii zamówienia. Pliki projektów mogą zostać usunięte w dowolnym momencie przez Administratora danych. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie plików oraz za mogące wyniknąć z tego powodu konsekwencje.
 7. Na prośbę Klienta, przesłaną na adres biura obsługi bok@drukla.net, wszystkie jego dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Drukarni Bartosz Dąbrowski, o czym zostanie on poinformowany, w wiadomości zwrotnej, drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią dokumenty finansowe.
 8. Dane będą przechowywane do momentu, w którym Klient nie prześle prośby o ich usunięcie z baz danych pod adres bok@drukla.net.
 9. Zmiana danych może nastąpić w przypadku pisemnej prośby skierowanej przez Klienta na adres bok@drukla.net lub przy pomocy formularza w panelu klienta na stronie https://drukla.net, jeżeli Klient założył tam konto. O dokonaniu zmian w bazie danych Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 10. Sklep Internetowy DRUKLA.NET szyfruje dane korzystając z certyfikatu SSL. Zakres przetwarzanych danych:
  1. Nazwa firmy
  2. NIP firmy
  3. Telefon kontaktowy
  4. Adres korespondencyjny oraz dostawy zamówień
  5. Adres e-mail
  6. Pliki zamówień
 11. Na adres e-mail użytkownika mogą być przesyłane informacje promocyjne "newsletter" tylko i wyłącznie jeżeli użytkownik wyrazi taką zgodę mailowo lub poprzez Sklep Internetowy. Na życzenie użytkownika przesłane na adres bok@drukla.net, przesyłanie informacji promocyjnych, zostanie zaprzestane.

§ 9. Warunki technologiczne

 1. Kwestie ogólne:
  1. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ponosi odpowiedzialności za nadesłanie plików błędnie przygotowanych do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk kolorem spoza palety CMYK.
  2. Dane magazynowane w drukarni są bezterminowo. Drukarnia Bartosz Dąbrowski nie ma obowiązku przetrzymywania plików klienta.
  3. Z powodu różnic technologicznych, wynikających ze sposobu wyświetlania kolorów przez monitory (RGB), a technologią druku (CMYK), brak zgodności kolorów wydruku z obrazem prezentowanym na monitorze, nie może być powodem reklamacji.
  4. Drukarnia Bartosz Dąbrowski dokłada wszelkich możliwych starań, w celu jak najlepszego odwzorowania kolorów z projektów dostarczonych przez Klienta. Z racji, że w procesach druku wykorzystywane są różne maszyny drukujące, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, różnice kolorystyczne przy wznawianiu projektu do druku, nie mogą być podstawą do reklamacji produktów.
 2. Druk wielkoformatowy, druk z roli:
  1. Z uwagi na technologię druku i wykończenia, wymiar końcowy może ulec wydłużeniu / skróceniu na długość o około 1%, zgodnie ze specyfikacją użytego materiału
  2. W przypadku banerów i siatek o powierzchni do 10 m kw. produkt jest uznany za zgodny z Zamówieniem jeżeli wada nie jest widoczna z odległości 3m. Powyżej 10 m kw. produkt jest uznany za zgodny z Zamówieniem jeżeli wada nie jest widoczna z odległości 5m.
  3. Standardowo oczka zakładane są co 50 cm +/- 5cm. Strony mogę postanowić inaczej.
  4. Z uwagi na technologię druku, na wydrukach typu billboard mogą być widoczne pasy i piksele, które nie wpływają na jakość odbioru i nie jest to widoczne z większej odległości.
 3. Druk arkuszowy:
  1. W przypadku produktów bigowanych, materiałów o gramaturze powyżej 150g i miejsc silnie pokrytych farbą drukarską, może dochodzić do pękania papieru w miejscu łamania. Spowodowane jest to graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie będzie traktowana jako błąd Drukarni.
  2. Z powodu specyfikacji maszyn produkcyjnych i samego procesu druku dopuszczalne są:
   1. przy procesie cięcia arkusza na użytki: tolerancja do 2 mm,
   2. przy procesie falcowania i bigowania: odchylenie złamu od zadanego w projekcie wg. szablonu przygotowania produktu: tolerancja do 1 mm,
   3. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 1 mm
   4. dopasowanie kolorów, kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
   5. różnic w nakładzie i w jakości zamówionego produktu: +/- 5% ilości zamawianej.
   6. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: odchylenie do 1 mm.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Przy ewentualnych sporach powstałych pomiędzy Drukarnia Bartosz Dąbrowski, a Klientem, sądem właściwym przy ich rozstrzyganiu, będzie Sąd miejsca siedziby Drukarnia Bartosz Dąbrowski.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności - Polityka prywatności *